Записване на ученици в първи клас

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Класираните деца се записват от родител/настойник или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице. В тази връзка следва родителят/настойникът следва да носи в себе си и документ за самоличност, както и други необходими документи:

  1. Удостоверението за задължително предучилищно образование - копие;
  2. Акт за раждане на детето – оригинал (за справка);
  3. Заявления за ИУЧ и ЦОУД /попълват се на място в училището/;
  4. Документи, удостоверяващи наличието на декларирани от рoдителите критерии, които не могат да се удостоверят чрез служебните проверки.

Записването за първо класиране ще се осъществява от 06.06.2023 г. до 14.06.2023 г. от 8:30 часа до 18:00 часа. Край на записването на класираните деца - 15.06.2023 г. - 17:00 часа.

ВАЖНО!!!

В дните, определени със Заповед на министъра на образованието и науката за провеждане на Национално външно оценяване за ученици в VII и X клас /13.06.2023 г. и 16.06.2023 г. /, както и 10.06.2023г. (събота) и 11.06.2023 г. (неделя) записване на ученици в първи клас НЕ СЕ осъществява.