Стратегия за развитие


&  49. ОУ “БЕНИТО ХУАРЕС”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

гр.София,  ЖК „Суха  река”, ул. „Константин  Фотинов” №4, тел. 02/847-23-30,  e-mail:ou49@abv.bg

 

                                                                                                       УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                                                                       /Я. МИЛЕВА/

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2016-2020 г.

СОФИЯ

Стратегията за развитие на 49. ОУ се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и на РУО София-град, както и на специфичните особености на  училището.

I. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Основна цел до 2020 година

         Поддържане на високо качество и ефективност на учебно–възпитателния процес в съответствие с  изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България за отваряне на европейското образование към света. 49. ОУ да осигурява на всеки ученик висока степен на функционална грамотност в областта на eзиковата, IT,  чуждоезикова комуникативна компетентност; изграждане на естетически усет към заобикалящата го среда; развиване и поддържане на физическата му дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

Развитие на естетическия вкус, изучаване на фолклорните традиции, обичаи и народни танци при  обучението в паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство и хореография.


Подцели

Дейности

Очаквани резултати

Срок

1.1. Поддържане на високо качество и ефективност на УВП по предметите от изучаваните КОО на учебния план в начален и прогимназиален етап на основната степен на образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности по предметите от задължителната подготовка;

·        да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;

·        да развиват творческите си заложби и способности;

·        училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение;

·        липса на  свободни часове за учениците в начален и прогимназиален етап на обучение;

·        участие на учениците в учебни дейности, повишаващи мотивацията за учене;

·        използване на интерактивни методи на обучение, електронни уроци и други съвременни методики;

·        развитие на индивидуалните  способности на всеки ученик, чрез участие в извънкласни дейности по проекти .

 

Покриване на ДОС от учениците при външно оценяване в IV, VII  класове. Участие и класиране на ученици на олимпиади, различни видове състезания, организирани от МОН, Столична община и НПО. Участие в конкурси, национални и международни изложби и изяви.

 

постоянен

2016-2020

 1.2. Интегриране и въвеждане на ИКТ в УВП. Да научим учениците да работят с компютър в рамките на учебните часове и да го използват като работен инструмент е една от целите, за които училището си поставя задачата да осигури необходимите ресурси, както технологични, така и човешки.

 

  • Актуализиране   сайта на  училището.
  • Използване на единната академична мрежа, обслужваща училищата.
  • Използване на ИКТ чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението.

 

Повишаване професионалната квалификация на учителите, създаване на необходими условия за професионална реализация и израстване. Учениците, завършващи 49. ОУ, да бъдат подготвени за успешна реализация в информационното общество като основна предпоставка за бъдещо професионално развитие.

 

постоянен

2016-2020

1.3. Обучение по чужд език /английски и испански/  за учениците от II до VII клас в съответствие с документите на МОН.

 

·        Изграждане и развиване у децата на стратегии за учене и общуване на ЧЕ  като  гаранция за устойчивост  на усвояването на  чужд език в основната степен на училището.

·        Създаване на навици за самостоятелност, самоконтрол и самооценка на собствените постижения по езика.

·        Развиване на познавателните способности и интереси на учениците като условие за разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в  съвременния свят.

 

При завършването на 49. ОУ учениците да бъдат с изграден траен интерес и положително отношение към изучаването на чужди езици и опознаването на други народи, техния бит и култура, модели на поведение и ценностни системи.

 

постоянен

2016-2020

1.4. Естетическо възпитание

 

Изграждане у децата на толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и  природата.

 

 

постоянен

2016-2020

1.5. Спорт

Нашите ученици да получат физическо възпитание, което ще им позволи да осъзнават спорта и физическите упражнения като източник на персонално удоволствие, грижа за тялото и равновесие на духа, като път и средство за превенции на зависимостите и скуката. Повишаване качеството на учебно – възпитателната работа  чрез единство на обучение и възпитание за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура.

 

·        Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и насърчаване на генетично заложената “любов към движението”.

 

В свободното време учениците да си изберат един от спортовете, развивани в училище /плуване, тенис, шах, бадминтон, карате/ и да се изявяват на общоучилищните ученически игри и състезания.

 

постоянен

2016-2020

II. ВИЗИЯ

Да изградим  характерна и конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

 

III. МИСИЯ

49. ОУ „ Бенито Хуарес” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.  

  IV. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

 


Ориентираност  към личността

Най-важната задача за нас  е успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество

Успешната образователна и възпитателна политика - като се започне от начален етап и се стигне до седмокласниците - се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

Отговорност

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство   в многообразието

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни изисквания.

Отчетност

Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, ЗЗД, ЗПУО   и другите нормативни актове.

 

V. МЕТОДИ

 

·        Обучение в областта на информационно-комуникационните технологии;

·        Разнообразни дейности,   насочени към удовлетворяване  на желанията и потребностите на учениците;

·        Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и възпитание;

·        Обучение на високо ниво с използване на иновативни и информационни технологии;

·        Висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;

·        Работа с талантливи деца;

·        Работа с деца в неравностойно социално положение;

·        Работа с деца със специални образователни потребности;

·        Работа с деца с различна етническа принадлежност;

·        Уютна и функционална образователна среда.

 

VI. ДЕЙНОСТИ


1. Административно – управленска дейност

 

1.1. Приоритетно внедряване на иновации в организацията и управлението на училището.

1.2. Разширяване автономията на училището. Изграждане на собствен облик като привлекателно, предпочитано и преуспяващо училище.

1.3. Утвърждаване и прилагане на системата за кариерно развитие на учителите.

1.4. Усъвършенстване на училищната документация в съответствие с ДОС и СФУК - опростяване, компютъризиране и др.

1.5. Оптимизиране на информационното осигуряване: набавяне на основна методическа литература и педагогически издания; акцентиране върху обслужването на основните дейности – обучението и възпитанието.

1.6. Усъвършенстване  работата на УН в посока на партньорство,   съпричастност и активизиране на родителската общност като трета страна на учебно – възпитателния процес.

1.7. Задълбочаване на взаимодействието с факторите от социалната среда – родителите, бизнес средите, обществеността, културните и други институции, които биха били полезни на училището.

1.8. Организиране и провеждане на ежегодна рекламна кампания с цел популяризиране на достиженията на училищния екип и привличане на нови ученици и съмишленици.

1.9. Съвместно с УН организиране и осъществяване на система за педагогически услуги за учениците в извънучебно време.

2Образователно-възпитателна дейност

 

2.1. Поставяне на ученика в центъра на цялостната дейност и изграждане на положителна мотивация към учебния процес.

2.2. Усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката.

2.3. Ангажиране на родителската общност в живота на училището, в различните дейности и проекти.

2.4. Установяване на такива отношения с родителите, които ще ни дадат възможност съвместно да работим за развитието на децата.

2.5. Подготовка на учениците за живот в информационно общество.

2.6. Продължаване на превантивната работа с деца в риск в сътрудничество с психолози.

2.7. Използване на IT-средствата за разработка и провеждане на учебни часове по методически обединения.

2.8. Въвеждане на иновационни  методи в обучението по чужд език.

2.9. Използване на учебни материали на електронен носител или представени в уеб-пространството.

2.10. Изграждане на естетически критерии за заобикалящата ни среда, желание за нейното естетизиране, подобряване и опазване.

2.11. Развиване на естествените заложби на учениците с внимание и разбиране към чувствителността на тяхната природа в тази училищна възраст.

2.12. Използването на часовете от естетическия цикъл и  като основа на превантивната възпитателна работа c проблемни деца.

2.13. Използване на наличната учебна база за създаване на представителни отбори по баскетбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, футбол, плуване и народни танци.

2.14. Насърчаване на учениците от различни възрасти да се включват в отборите,  за да се осигури приемственост на създадените традиции.

2.15. Популяризиране на постиженията на учениците от отборите сред родителите, обществеността и връстниците им чрез постоянни изложби, медийни изяви, концерти и други.

2.16. Съвместно с УН организиране за учениците от I – IV клас  на лятно училище с образователни и занимателни игри, посещения в зоопарка, творчески дейности  /рисуване, моделиране и конструиране/ от 1 юни до 30 юни.

3. Квалификационна дейност

Човешките и професионални качества на учителите от училището са гаранция за постигането на целите на настоящата стратегия. Признаваме и оценяваме собствените усилия на учителите в техния стремеж за постоянно обучение.

3.1. Извеждане на постоянната квалификация  на учителите  и администрацията сред приоритетните за училището дейности.

3.2. Насърчаване на учителите за работа в екип.

3.3. Постигане създаването на  етични междуличностни отношения между учителите, така че да се почувстват удовлетворени от работата си и от цялостното изпълнение на стратегията на училището.

3.4. Стимулиране повишаването на квалификацията и преквалификацията в отговор на променените индивидуални нужди.

4. Финансова дейност

 

4.1. Основното осигуряване за работата на училището се извършва чрез системата на делегирания  бюджет.

4.2. Утвърждаване на правилници, свързани със СФУК.

4.3. Допълнително финансиране от Столична община.

4.4. Eксплоатация и поддръжка  на басейна в сградата на училището.

4.5. Участие в национални и международни проекти.

4.6. Организиране на училищни благотворителни акции за подобряване на материално – техническата база.

 5. Социално-битова дейност

 

5.1. Осигуряване на безплатно хранене на деца от социално слаби семейства.

5.2. Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за ученици и учители.

5.3. Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се.

5.4. Поддържане и осъвременяване на наличната материална база.

5.5. Социално осигуряване и развитие на колектива.

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегията е изготвена  в изпълнение на член 263, ал.1, т.1 от ЗПУО, приета е на заседание Педагогическия съвет  на 15.09.2016 г.