Правилник на 49 ОУ

ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ   В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл. 54. Ученикът има следните  права:

(1)  да избира училището, паралелката, предметите и дейностите,
предвидени в учебния план като избираеми  и факултативни часове;

(2)  да бъде зачитан като активен участник в образователния процес;

(3)             да  участва по собствен избор в извънкласни и  извънучилищни дейности,  в  това  число  форми  на  ученическо  самоуправление;

(4)             да получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото
обучение,  относно  правата  и  задълженията  му  в  училище,  правилата  за  вътрешния  ред  и  училищната  дисциплина – при  постъпването  му  в  училище,  в  началото  на  всеки  учебен  срок,  както  и  при  поискване;

(5)             да получава библиотечно-информационно обслужване;

(6)             да получава от учителите и от други длъжностни лица информация и
консултации по професионалното му ориентиране и развитие,  да  бъде  насочван,  стимулиран  и  подпомаган  в  съответствие  с  неговите  потребности,  желания  и  способности;

(7)             да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

(8)             да участва в проектни дейности;

(9)             да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните
си образователни потребности;

(10)       да  се  обучава  и  възпитава  в  здравословна  и  сигурна  среда,  както  и  да  получава  защита  при  накърняване  на  правата  и  достойнството  му;

(11)      да  се  ползва  от  формите  за  насърчаване  на  равния  достъп  до  образование  при  условия  и  по  ред,  определени  в  нормативен  акт;

(12)      да  ползва  безплатно  училищната  материално-техническа  база  по  ред,  определен  от  директора  на  училището,  в  учебно  и  в  неучебно  време  за  развитие  на  интересите  и  способностите  си; 

(13)      да  бъде  защитен   от  училището   при   накърняване   на  личното   му
достойнство и нарушаване на човешките му права;

(14)      да дава мнения и предложения пред директора на училището по
отношение на организацията и цялостната дейност на училището, чрез
представителите на класния съвет и класния си ръководител;

(15)      да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения
в учебната,  извънкласната  и  извънучилищната  дейност  и  за  приноса  си  за  развитието  на  училищната  общност;

(16)      да  присъства  на Педагогически съвет с  родител,  при  решаване  на  въпроси,  засягащи  негови  права  и  интереси;

(17)      като представител на класа да участва в работата на Педагогическия
съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаването и наказването на
ученици;

(18)      да получава   допълнителни педагогически услуги извън държавните
общообразователни стандарти, срещу заплащане при условия и ред, определени в
специфичните икономически правила на организациите в системата на предучилищното и училищно образование;

(19)      преди налагане на санкция за допуснати провинения да бъде информиран и консултиран от представители на Агенция за закрила на детето, дирекция “Социално подпомагане” по местоживеенето;

(20)      да бъде освободен от часовете по ФВС и хореография при възникването на обективни причини, доказани с протокол от ЛКК. Освобождаването се извършва след подаване на молба от родителя, придружена с медицински документ и след решение на Педагогическия съвет;

(21)      да  приключи  учебния  срок  или  година  по  уважителни  причини   предварително,  но  не  по-рано  от  30  дена  преди  техния  край.

Чл. 55. Ученикът няма право:

(1)             да отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

(2)             да  напуска  територията  на  училището  и  двора  по  време  на  учебни  часове  и  междучасията в съответната смяна;

(3)             да участва в хазартни игри, да пуши и употребява наркотични средства
и алкохол,  да използва  пиротехнически средства;

(4)             да участва в политически партии и организации до навършване на
пълнолетие;

(5)             да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и на другите служители, както по време на учебни занятия ,  така и извън училище;

(6)             да създава пречки на съучениците  си  и  на  учителя при и по повод  изпълнението на служебните му задължения  – по време  на учебните часове, междучасия или извънкласни дейности;

(7)             да стои или седи на первазите на прозорците, да се пързаля по парапетите,
да крещи и свири, да тича и да упражнява  физическо  насилие;

(8)             да влиза самоцелно в административния корпус на училището;

(9)              да поврежда и внася поправки в ученическата си книжка, дневника на
класа и другата училищна документация;

(10)        да уврежда материално – техническата база ( да драска  и рисува графити по фасадата на сградата,  по стените,  чиновете) и останалото имущество на училището;

(11)        да уврежда или присвоява вещи на други  ученици, учители или служители  в училището;

(12)        да държи GSM – апарата включен по време на учебните часове.  В случай на нарушение  ученикът изключва GSM  и го  предава на учителя, като се задължава незабавно след часа да уведоми родителите си.

(13)        да  използва каквато и да е било аудио-визуална техника – като фотоапарат,  джобен компютър,  хендс фри,  блутут,  плеър и други подобни,  които биха нарушили нормалния учебен процес;   

(14)        да  носи хладни и огнестрелни оръжия от всякакъв характер,  както и предмети, които създават опасност за живота и здравето му и застрашават останалите.

Чл. 56. Ученикът има следните задължения:

(1) да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

(2) да идва редовно на училище и да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

(3) да посещава редовно училище и да се явява винаги с подготвени уроци и
домашни упражнения според изискванията на съответните учители;

(4) да се явява в училище 15 минути преди започване на учебните
занимания, както и да влиза своевременно преди биенето на  звънеца в учебната стая.;

(5) да не консумира  закуски и напитки в стаите;

(6)  да посреща учителите и директора на училището със ставане на крака;

(7)  да се явява в училище само в униформено облекло , а извън училище да е  във вид, които съответства на положението му на ученик и на добрите нрави; да не стои с шапка в стаите и в коридорите на училището;

(8)  да носи униформеното облекло на 49. ОУ  с  всичките  му  отличителни  знаци,  определени  с  решение  на  Педагогическия съвет,  като носенето само на отделни елементи от униформата е недопустимо;

1.   начален  етап:

·      момичета – синя  или жълта  блуза, елек (каре) с  емблема, тъмна  пола  или  панталон;

·      момчета – синя  риза ,  елек (каре) с  емблема,  тъмен  панталон.

2.   среден  етап:

·      девойки – синя  или  жълта  блуза  с  емблема,  тъмносин  пуловер без  ръкав  с  емблема, тъмна  пола  или  панталон;

·      младежи – синя  риза  с  емблема, тъмносин  пуловер без  ръкав  с  емблема, тъмен  панталон.

(9) да влиза само в часовете по физическа култура и хореография с определеното игрално облекло,  а  през  останалото  време  на  пребиваването  си  в  училище  носи  униформата;

(10) да спазва дисциплината и инструкциите за безопасност  в учебните часове, по време на пленери и       извънкласни занимания;

(11)  да  уважава  честта  и  достойнството  на  другите,  етническите,  религиозни и полови различия    и  да  не  прилага  физическо  и  психическо  насилие;

(12) да пази дадените му от училището учебници, заетите от библиотеката
книги  и други  помагала,  като  при  повреда или  загуба ги  възстановява по
съответния ред;

(13)  да  не  задържа  взетите  от  училищната  библиотека  книги   или  учебници  извън определения  срок.  Учениците,  завършващи  7.клас,  както  и  тези,  които  се  преместват  в  друго  училище,  получават  съответните  документи  от  Училищното  ръководство  само  след  като  са  се  издължили  към  училщната  библиотека;          

(14) да  участва в почистването на класните стаи и училищния двор по предварително  уточнен график;

(15) да пази училищната материално-техническа база, реда и чистотата, да  носи пълна отговорност за състоянието на работното си място в учебната стая;

(16) да остане  в сградата или  в  двора на училището до завършването на
последния учебен час;

(17) да носи ежедневно ученическата си книжка и лична карта и да ги представя при влизането в училище, както и при поискване на учителите и директора на училището; 

(18) при унищожаване, повреда или загуба на ученическата  книжка незабавно да уведоми класния ръководител и родителите си. В тридневен срок да представи за  узаконяване  на класния ръководител нова ученическа книжка, придружена от държавна таксова марка от 2,00 лев;

(19)  да носи в училище и извън него личната си ученическа карта;

(20)  да представя за подпис на родителя (настойника) си:

1.   писмените си работи, проверени, оценени и рецензирани от учителя. В тридневен срок да ги предаде обратно на съответния учител за съхранение до края на учебната година;

2.   ученическата си книжка веднага след вписване на текущи и срочни оценки или друга информация.

(21)  да уведомява класния ръководител за отсъствията си от училище по уважителни причини и да му предостави документ за допуснатите отсъствия,  веднага щом се яви в училище.

(22) да  съблюдава  безопасността  при  ползването на транспортните средства,  при  придвижването  си  от  и  до  училище,  както  и  по  време  на  извънкласни  прояви  и  екскурзии.

Чл. 57. (1)  Всеки клас има най-малко двама дежурни ученици, които се определят по ред на номерата за срок от една учебна седмица.

(2)   Дежурните  ученици  са  длъжни:

1. да почистват  дъската  в междучасията;

2.        да следят в междучасията за реда и дисциплината на своите съученици;

3.   да следят  в  междучасията  за  опазването  на  материалната  база  и
хигиената на класната стая;

4.        да не допускат увреждането на учебници и вещи на съучениците си по време на междучасие;

5.        да посрещнат на вратата учителя и подготвят класа с командата "Клас стани!";

6.   след свършване на последния учебен час да следят за  евентуално   нанесени щети  по  материалната  база.

Чл. 58.  (1)   Ученикът  може  да  отсъства  от  училище  по  уважителни  причини   при  следните  условия:

1.   при  представяне  на  медицински  бележка  или  документ  от    клубовете,  в  които  членува;

2.   до  3  дена  в  една  учебна  година  с  уведомление  от  родителя;

3.   до  7  дена  в  една  учебна  година  с  разрешение  на  директора  на  училището,  въз основа  на  писмена  молба  от  родителя.

Чл. 59.   Когато ученик отсъства от училище по здравословни  причини, с явяването си в училище той представя на класния ръководител медицинска бележка, преподписана от негов родител. В противен случай отсъствията се считат за неизвинени (неуважителни).

Чл. 60. (1) Когато ученик отсъства от учебни занятия по уважителни (семейни) причини, негов родител завежда уведомителното писмо, което се съхранява от класния ръководител. Уведомителното писмо се подава най-късно в седемдневен срок, считано от датата на уважителната причина. В противен случай отсъствията се считат и нанасят в дневника като неизвинени (неуважителни).

(2)  Уведомителното писмо по ал. 1 изрично посочва името и класа на ученика, времето и причината на отсъствие, в противен случай то се счита за невалидно.

(3)  Не се допускат подаване на уведомителни писма по ал. 1 до 10 учебни дена преди завършването на учебен срок или на учебната година, освен в изключителни случаи, съгласувани с директора на училището.

Чл. 61. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

Чл. 62.(1) За  ученик,  чиито  отсъствия  не  позволяват  оформяне  на  срочна  или  годишна  оценка  по  един  или  няколко  учебни  предмета  от  задължителните  или  избираемите учебни  часове,  директорът  на  училището  по  предложение  на  Педагогическия  съвет  определя  със  заповед  условията  и  реда  за  оценяване  на  знанията  и  уменията  за  завършване  на  учебния  срок  или  учебната  година.

(2) В  случаите  по  ал. 1  ученикът  повтаря  класа,  когато  в  края  на   учебната  година  няма  оформена  оценка,  без  да  са  налице  уважителни  причини.

(3)  Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

Чл. 63. (1)   На ученик, виновно нарушил  разпоредбите на чл. 55  или не изпълнил своите задължения по чл. 56 от този Правилник, се налагат санкции по реда на закона.

1. „Забележка”;

2. „Преместване  в друга паралелка на училището”;

3. „Предупреждение  за  преместване  в  друго  училище”;

4. „Преместване  в  друго  училище”.

  (2)  Санкционираният  ученик  се  насочва  за  консултации с  педагогическия  съветник.

Чл. 64. (1) Ученик, който виновно не е изпълнил своите задължения по чл. 55, т. 1, се  санкионира:

1. за 5 неизвинени (по неуважителни причини) отсъствия - "забележка" и лишаване от право на безплатна храна в бюфета и училищния стол. Ученикът    се задължава да  извършва дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

2. за 10 неизвинени (по неуважителни причини) отсъствия - "предупреждение за  преместване в друго училище", като ученикът  отново   е задължен да  извършва дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. за над 15 неизвинени (по неуважителни причини) отсъствия - "преместване в друго училище".

(2) На ученик, който виновно не е изпълнил своите задължения по чл. 56, т. 8 и т. 9  от този правилник,  при  констатирани  три  нарушения  се  налага  санкция „забележка”.

(3)  При  следващи  нарушения  се  налагат санкция  по  чл. 63, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4.

Чл. 65. За  едно  нарушение  не  може  да  бъде  наложено  повече  от  една  санкция.

Чл. 66. (1) Дейностите в полза на училището са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и не унижават тяхното достойнство.  За  осъществяването  им  следи  педагогическият съветник.

(2)  Дейности, извършвани от санкционираните ученици:

1.   почистване на класните стаи и коридорите;

2.   почистване на училищния двор;

3.   боядисване на фасадата и оградата на училището;

4.   грижа  за  зелените площи  в двора  на  училището.

(3) Санкционираният  ученик  помага  на  помощния  персонал  при  почистването  на училището преди  или  след  края  на  учебните  занятия  за  определен  период  от  време.

Чл. 67. Санкциите са срочни.

(1)  Срокът  на  санкцията  по  чл. 63,  ал. 1,  т. 1   е  до  края  на  учебната  година,  а  по  чл. 63,  ал. 1,  т. 2  и  т. 3  се  определя  в  заповедта  за  налагането й  с  решение  на  Педагогическия  съвет.

(2)  Когато  санкцията   по  чл. 64,  ал. 1, т. 4   е  наложена  до  30  учебни  дена  преди  края  на  втория    учебен  срок,  тя  влиза  в  сила  от  началото  на  следващата  учебна  година.

Чл. 68. (1) Видът  и  срокът  на  санкциите  се  определят,  като  се  отчитат  видът,  тежестта  на  нарушението  и  личностните  особености  на  ученика.

(2) се  налага  като  крайна  мярка  при  тежки  или  системни  нарушения.

Чл. 69. Когато ученикът влезе в час  в състояние, което не му  позволява да участва адекватно в образователно-възпитателния процес, той се отстранява и нарушението се вписва в приложението към дневника на съответния клас. Ученикът  няма  право  да  напуска  територията  на  училището. Стои  в  коридора  до  вратата  на  кабинета,  като  не  пречи  с  поведението  си  за  нормалното  протичане  на  учебния  час.  При  необходимост провинилият се ученик се поема от педагогическия съветник или учител, който има свободен час. Преподавателят, отстранил  ученика,   уведомява родителите за провинението  до  края  на  работния  ден. При отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени (по неуважителни причини) отсъствия.

Чл. 70.  (1)    Ред за налагане на санкции:

1.   Класният ръководител изготвя мотивирано писмено предложение, което  завежда в канцеларията на училището в деня преди Педагогическия съвет, съдържащо  конкретно описание на провинението на ученика.

2.   Класният ръководител изготвя уведомително писмо и го предоставя на родителя за подпис, или представя разписка за изпратено предизвестие по пощата.

3.   Класният ръководител уведомява писмено и Дирекция “Социално подпомагане”, в съответствие с правилника на училището.

4.   Уведомителното писмо до родителя трябва да бъде изпратено най-късно 7 (седем) дена преди провеждането на Педагогическия съвет.

5.   Неподписването на уведомителното писмо не снема  отговорността  на родителя и не отменя процедурата по санкциониране на ученика.

6.   Преди  налагане  на  санкция директорът,   съответно  Педагогическият  съвет, изслушва  ученика  и проверява  фактите  и  обстоятелствата,  свързани  с  конкретното  провинение.

7.   Родителят  има  право    да  присъства  на  изслушването  и  да  изрази  мнение.

8.   При необходимост  изслушването  се  извършва  в  присъствието  на  психолог,  педагогически  съветник  или  ресурсен  учител.

9.   За  изясняване  на  фактите  и  обстоятелствата    могат да бъдат изслушани  и други учители    и  ученици, както и представител  на  дирекция  „Социално  подпомагане”.

(2) Санкцията  по  чл. 63, ал. 1, т. 1  се  налагат  със  заповед  на  директора  при пълно спазване на процурата по предходната алинея.

(3) Санкцията  по  чл. 63,  ал. 1,  т. 2, 3 и 4 се  налага със  заповед  на  директора след  решение    на  Педагогическия  съвет и спазване на процедурата по ал.1.

(4) Наложените санкции се вписват в дневника на класа, в ученическата книжка и в удостоверението за преместване .

(5) Класният ръководител уведомява родителя за наложената на ученика санкция срещу подпис или изпраща в писмо с обратна разписка екземпляр от заповедта.

Чл. 71. (1) Санкциите се заличават   с  изтичане  на  срока,  за  който  са  наложени.

(2) По  желание  на  ученика  след  заличаване   на  санкцията  по  чл. 63,  ал. 1,  т. 4  той  може  да  продължи  обучението  си  в  училището,  в  което  е  преместен.

(3) Заличаването  на  санкцията  се  отбелязва  в  ученическата  книжка.