Правилник на 49. ОУ

ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ   В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ  ТРЕТИ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ