ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН И СЪБЛЕКАЛНИ

СЪОБЩЕНИЕ  - 02.12.2014 г.

На основание чл.69., ал. 3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ  №1/17.11.2014г.

РАЗЯСНЕНИЯ - 06. НОЕМВРИ 2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

публикувана на 15.10.2014 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН И СЪБЛЕКАЛНИ В 49-ТО ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС" КВ. 58, УПИ I, ЖК "СУХАТА РЕКА" 2-РА ЧАСТ, Р-Н ПОДУЕНЕ, ГР. СОФИЯ”

 

Настоящата документация за участие, заедно с приложенията към нея, може да бъде намерена в електронен вид на интернет страницата  на училището

http://www.49ousofia.com/

Приложения:

Документация

Обявление за обществена поръчка

Решение

Количествено-стойностна сметка

Техническа документация