Еразъм +

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

Промяната на навиците на заседналия начин на живот да се превърне в „европейска осъзнатост на гражданите“

               Проектът за взаимодействие в името на здравето, доброто състояние и социалното приобщаване на учениците е транснационална мрежа за сътрудничество за иновации и качество на образователната практика, която гарантира прякото сътрудничество на институциите и образователните, здравните, културните, социалните институции за насърчаване на промени в социалната мрежа с цел придобиване на умения и компетенции за постигане на физически, умствен и социален комфорт.
               Партньорските организации започват с диагностика на учениците, извън определените здравословни норми, било в резултат на неправилно хранене, било заради липса на физически упражнения или здравословни взаимоотношения с хората в тяхната среда, било заради естествената им или културна среда, в която се отглеждат.
 
               Целите на проекта са формулирани въз основа на: 
- Осигуряване на достъп до достъпно и с високо качество образование и грижи в ранна детска възраст; 
- Преодоляване на социални недостатъци, неуспех и преждевременно напускане на училище; 
- Установяване на равенство на възможностите между момчета и момичета, основани на вниманието към многообразието и приобщаването; 
- Създаване на навици на отговорна и самостоятелна грижа на всяко дете от ранна детска възраст, за постигане на физически, психически и социален комфорт; 
- Борба срещу социалните недостатъци и неравенства с компенсационни действия и равнопоставеност пред образованието.
               Дейностите, предвидени за изпълнение и методологията на тяхното изпълнение са следните: 
- Създаване на свързана мрежа за взаимно обогатяване и обмен на действия, които гарантират социалното включване, основано на здравето и благополучието, като основно изискване за щастие на детето; 
- Осигуряване на транснационално сътрудничество между организациите, споделяне на идеи и методологии; 
- Обучение за здравословни навици: хранене, лична грижа и хигиена, упражнения, почивка, взаимоотношения, свободно време, култура и други;
- Повишаване на „съзнанието на европейския гражданин“ за променящите се навици на живот, адаптирани към 21 век; 
- Включване на съдържание, свързано със здравето и благополучието, в официалната и напречна европейска учебна програма; 
- Съвместна работа на секторите на образователните и културните институции, центровете за здравеопазване, организациите по квартали, службите за социални и  правни услуги,  строителния сектор и т.н.
               Резултати и устойчивост.
               При осъществяването на проекта ние се основаваме на приоритетната здравна стратегия на Световната здравна организация (СЗО) за Европа от 2020 г., в нейното определение за здраве, което е формулирано като „Пълно състояние на физическо, психическо и социално благополучие, а не само липса на условия или болести"; 
- В краткосрочен план: имаме намерение да въведем промени в „начина на поведение“ в училищата: училищни столове, лична хигиена (ръце, зъби, душове ...), физически и спортни упражнения, културни дейности, училищна градина; обучение в управление на  свободното време и развлеченията, подобряване на личните взаимоотношения и социалните умения ...
- В дългосрочен план: всички сектори по места в общността да си съдействат, което ще позволи промени в образователната, здравната и социалната политика по училищата: подходящи пространства, паркове, подход към здравни центрове, места за отдих и развлечения, спортни съоръжения и др.