Преустановяване на присъствените занятия

   Преустановяват се всички присъствени учебни занятия в училището за учениците от I  до  VII клас , за периода от 22.03.2021 г. до 31.03. 2021 г. включително.

З А П О В Е Д