До лицата, кандидати за участие в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 49. ОУ "Бенито Хуарес"

До лицата, кандидати за участие в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 49. ОУ "Бенито Хуарес":

Провеждането на заседанието на комисията за конкурса за осъществяване на извънкласни дейности ще се проведе на 04.10.2021 г. /понеделник/ от 10,00  часа в учителската стая на 49. ОУ "Бенито Хуарес", ул. Константин Фотинов №4. 

Уведомяваме участниците, че съгласно чл. 12, ал. 2 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община - "При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А" и в плик „Б" се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирматакандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания."