Проект по програмата Еразъм +

   Проектът по програмата Еразъм +, озаглавен „Хармония: Изграждане на пространства за приобщаващ диалог, за участие и творчество” има за цел да разработи комуникационни инструменти за насърчаване на взаимодействието, приобщаването, равнопоставеността, сближаването и разбирателството на толкова разнообразния и мултикултурен Европейски континент.
   Замисълът на този междуучилищен проект се основава на спешната необходимост от разрешаване на проблемите в съвместния живот в учебните центрове, с които се сблъскват нашите училища, както и намиране на работещо решение за борбата срещу формите на дискриминация.
   Диагнозата на тези и подобни конфликтни ситуации е въз основа на направено сред нашите ученици проучване на различните междукултурни недоразумения и затруднения в общуването, причинени от страх пред неизвестното, отхвърляне на различния заради ксенофобски или расистки настроения, сегрегация заради религия, език, обичаи, пол и други, в следствие на миграционната вълна и смесицата от различни култури и нрави.