Графици IІ-pи учебен срок

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА  ДИРЕКТОРА НА 49. ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

ВТОРНИК от 14 ч. - 16 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА  ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРА НА 49. ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

ЧЕТВЪРТЪК 13 ч. - 15 ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ -II-PИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С РОДИТЕЛИ ПРЕЗ II -PИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

                                                                                                                           ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ                                                                                                                                                                                 

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА  II - PИ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ФУЧ/ ПРЕЗ II –PИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЗДУД , ПС, ЗДАСД НА 49. ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС” ПРЕЗ II -PИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В 49.ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"