Съобщение на УН

СЪОБЩЕНИЕ 
за свикване на ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ при Училищно Настоятелство към 49. ОУ "Бенито Хуарес  -Надежда“
 На основание Протокол № 2018-0103-01/01.03.2018г. на Съвета на настоятелите на УН към 49. ОУ "Бенито Хуарес – Надежда", 
и при спазване изискванията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съобразно устава  на УН и по инициатива на Съвета на настоятелите.
 
ПОКАНА ДО ВСИЧКИ
Членовете на УН при 49. ОУ "Бенито Хуарес", родители и заинтересувани граждани могат да присъстват.
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  „УН ПРИ 49 ОУ БЕНИТО ХУАРЕС- НАДЕЖДА“
на 29. МАРТ – 2018 г. от 18,00 часа в сградата на 49-то ОУ, етаж 2 – учителска стая, при следния дневен ред:
  1. Представяне на Съвета на настоятелните и проверка на присъстващите.
  2. Приемане на годишен финансов отчет  и годишен доклад за дейността за 2017г на УН по чл. 40, ал . 2 от ЗЮЛНЦ
  3. Преглед на инициативи , предложения , жалби , сигнали от членове;
  4. Други.
Забележка!
  1. При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно и на същото място и при същия дневен ред, ще се проведе, колкото и членове да се явят.
  2. На Годишното събрание, са поканени Ръководството на 49 ОУ , Главни учители на начален и прогимназиален етап обучение, и членове на педагогическа колегия при 49 ОУ Бенито Хуарес.
Председател на УН
/Явор Николаев Иванов/