Покана

   П О К А Н А

за участие като член на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, при възлагане на обществена поръчка, събиране на оферти с обява, с предмет: „Ремонт на класни стаи и коридори на третия и приземния етаж в 49. ОУ "Бенито Хуарес"”.