Важно

В А Ж Н О

Във връзка с очакваните критични прогнозни стойности на емисии от вредни вещества във въздуха над допустимите норми по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София-град, за датите 20.12.2018г. и 21.12.2018г. и заповед № РД09-3946/19.12.2018г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам следното:

1.    По преценка на родителя децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични и белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.10, ал.1 от Наредба №5 за предучилищното образование, съответно на чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за приобшаващото образование в горепосочените дни.

2.    Родителите следва да уведомят своевременно за отсъствията - учителя на детето от подготвителна група, класния ръководител в телефонен разговор, по имейл или друг подходящ начин.

3.    Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хронични и белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето/ученика, предоставена в училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или лекар в лечебно заведение.