ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Предмет на поръчката:   „ Ремонт на класни стаи и коридори   на приземния и третия етаж в  сградата на 49.ОУ „Бенито Хуарес” 
ID 9089892
 

ОБЯВА

ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

   П О К А Н А 

за участие като член на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, при възлагане на обществена поръчка, събиране на оферти с обява, с предмет: „Ремонт на класни стаи и коридори на третия и приземния етаж в 49. ОУ "Бенито Хуарес"”

 

ПРОТОКОЛ