Обществена поръчка

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 
Предмет на поръчката:
„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите
на 49-то основно училище "Бенито Хуарес", гр. София
от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за периода 2019 – 2020г.”