Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за децата...

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет: „Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  49.ОУ "Бенито Хуарес", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и науката"