Доставки на пакетирани закуски или  мляко за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 „Доставки на пакетирани закуски или  мляко за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  49.ОУ "Бенито Хуарес", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

Настоящата покана е публикувана в АОП  и на интернет страницата  на училището /www.49ousofia.com/