Доставка на учебници и учебни помагала

Обществена поръчка с предмет:
"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети за учебната 201 5/2016 г. в 49.ОУ "Бенито Хуарес" съгласно Постановление № 104 на МС от 2003 г."