Доставка на техническо оборудване

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет "Доставка на техническо оборудване за нуждите на 49.ОУ "Бенито Хуарес" гр. София"