Прием през 2017/2018 година

 

 

 

Критерии

В първи клас  в училището се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, със съответните точки, както следва:

A. ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия - 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община - 30 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община - 29 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4.

Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище - 28 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

5.

Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община - 20 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

6.

Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 20 т.

Удостоверява се от училището по системата АДМИН.

 

 Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т. 1 до т. 5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

7.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20т

Удостоверява се от училището по системата АДМИН.

8.

Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

9.

Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището - 8 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

 

Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

10.

Дете с двама починали родители - 22 т.

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.

11.

Дете с един починал родител - 20 т.

Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.

12.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 20 т.

Удостоверява се с решение на ТЕЛК.

13.

Дете от многодетно семейство – 20 т.

Удостоверение за раждане на децата.

14.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.

 

В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

15.

Дете, което се обучава в детска градина в административния район „Подуяне“- ДГ 20, ДГ 69, ДГ 74, ДГ 91, ДГ 92, ДГ 103, ДГ 105, ДГ 110, , ДГ 148, ДГ 173, ДГ 177 . – 5т.

 

Удостоверение за завършена подготвителна група в съответната детска градина.

16.

Посетили приемна в Дните на отворените врати- 5т.

График, обявен от училището, според получените заявления.

17.

Родител/настойник, работещ в сферата на образованието - 5 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

18.

По решение на Обществения съвет, при по-голям брой желаещи с еднакъв брой точки, изборът се осъществява на случаен принцип.

 

 

Забележка: Допълнителните критерии са съгласувани с Обществения съвет при училището и са приети на Педагогически съвет, проведен на 13.03.2017г., протокол № 7  

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017  г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище

от 18.04.2017 г.

до 19.05.2017 г.

Подаване на заявления по образец от родителите за участие в първо класиране

13.05 и 14.05. 2017 г.

Дни на отворените врати по график, обявен  предварително на сайта на  училището и на входните врати,  за улеснение на родителите и лесна комуникация с учителите

02.06. 2017 г.  – 17.00 ч.

Обявяване списъците от първо класиране

от 05.06.2017г. до 07.06.2017г. вкл.

Записване на учениците от първо класиране

 08.06.2017г. -  17.00  ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране

от 09.06.2017г.  до 12.06.2017г. вкл.

Попълване на свободните места от второ класиране

13.06.2017г. -  17.00 ч.

Обявяване на списъците от второ класиране

от 14.06.2017 г. до 15.06.2017  г. вкл.

Записване на ученици от второ класиране

15.06.2017 от 18.00 ч.

Родителска среща

16.06.2017 г. - 17.00  ч.

Обявяване на свободните места на трето класиране

от 19.06. 2017 г. до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места